Nhạc Trẻ

Anh Nông Dân Bách Neul
Gió Bụi Tofu - Tùng TeA
Đẹp Lắm Thành Phố Tôi Mây Trắng - F5 band
Mất Em Trong Vòng Tay Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Trách Duyên Trời Trần Nguyễn Bảo Hân - Đoàn Quốc Vũ
Khóc Vũ Duy Khánh
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Mê Cung Tình Băng Tình