Thức Giấc - Da Lab
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Kết Thúc Bắt Đầu Đức Phúc - Da LAB
SKYLINE Rhymastic - Da LAB