Nhạc Trẻ

Khoảng Trời Riêng Phong Ngủ Yên - Tú Phương
Cõi Không Nguyễn Kiều Oanh
Là Vì Anh Sai Trương Ngôn
Liệu Em Đã Có Ai Chưa? Liêu Hưng - Mr White
Phố Biển Bảo Trâm
Đế Vương Đình Dũng